விவிலிய ஒளியில் பிரம்ம சூத்ரம்

வேதத்திற்கு அடிப்படையானது பிரம சூத்ரம், மனித உருவத்தில் பிரமனாக  வந்த இயேசு கிறித்துவின் இலக்கணங்களைச் சூத்திர அமைதியில் விளக்கும் இறையியல் நூல், வைதீக   நெறியை இது விளக்காமல் வேதாந்தமாகிய கிறித்தவ நெறியை விளக்கி காட்டுகிறது. 

  100
  200 Grams
  Add to Cart   Preview Sample