தமிழ் இலக்கியங்களில் கிறித்தவ மூவொருமைக் கோட்பாடு

தந்தை, மைந்தன், தூய ஆவி என்பது கிறித்தவம்; கடவுள், நீத்தார், வான் என்பது வள்ளுவம், பரம், அபாரம், பராபரம் என்பது சைவம்; பரசொரூபம்,அந்தர் யமி சொரூபம் என்பது வைணவம். கிறித்தவத்தின் மூவோருமைக்குக் கோட்பாடு இந்தியச் சமயங்களில் மேற்கூறியவாறு   வளர்ந்துள்ளமையை இந்நூல் தமில்லிலகியகள் வழி விளக்குகிறது.   

  300
  500 Grams
  Add to Cart