அவதாரமும் கிறிஸ்தவமும்

கடவுள் விண்ணுலகை நீத்து, மாந்தனாக இறங்கி வாழ்நுது காட்டியது தான் அவதாரம். கிறித்தவம் உலகிற்கு கொடுத்தது தான்  அவதாரக்  கோட்பாடு. அவதாரக் கதைகள் புனையும் குறைகளை நீக்கி, வரலாற்றில் வந்த அவதாரக் கடவுளின் இலகக்கனங்களை வகுத்து கூறுவதுதான் இந்நூல்.  

  50
  0 Grams
  Add to Cart   Preview Sample